Skip to main content

Rikskonferensen Bättre skola
– Lärglädje med kvalitet

24-25 Januari 2024

Årets ämnen för konferensen

Detta är de fem ämnen vi fokuserar extra på under denna konferens.
#antonskalyckas

Preliminär programöversikt

Kvalitet

Språkutveckling

Särskild begåvning

Digitalisering

Lärglädje

Programpunkter

Med reservation för ändringar.

Sidan uppdateras löpande!


24/1 – Onsdag

Hammarskjöldsalen

 • Välkommen till Rikskonferensen Bättre skola 2024

  09:45 - 10:00

  VD SIQ, och representanter från Jönköping kommun hälsar välkommen till två lärorika dagar.

 • Syftet med systematiskt kvalitetsarbete

  Kvalitet

  10:00 - 10:45

  Peter och Anna kommer att prata om det nationella kvalitetssystemet, dvs nationella målsättningar, delmål, indikatorer och faktorer för framgångsrikskolutveckling, hur systemet kan användas i förskolornas och skolornas systematiska kvalitetsarbete och vad vinsterna med det kan vara.

 • Systematiskt kvalitetsarbete med SIQ managementmodell

  Kvalitet

  10:45 - 11:15

  SIQ Managementmodell är utvecklad från forskning och praktisk tillämpning. Det är en ledningsmodell som driver förbättrade resultat och bidrar till en helhetssyn. Ledarskapets roll och alla medarbetares medverkan är avgörande. Modellen bygger på utveckling av organisationens kultur, struktur och systematiska förbättringsarbete.

 • Jönköpings goda skolresultat

  Kvalitet

  11:15 - 12:00

  Göran och Charlotte kommer att beskriva hur Jönköpings kommun skapat en stabil och hållbar utbildningsorganisation. Det omfattar struktur, system och kultur. Fokus i deras beskrivning blir kvalitetsarbetet inom utbildningsförvaltningen och mer specifikt inom grundskolan. Jönköpings kommuns grundskola har idag mycket god måluppfyllelse till en väldigt låg kostnad utifrån nationell statistik.

 • Skolhuvudman och skolchefens ansvar, roll och möjligheter

  Kvalitet

  13:00 - 13:45

  Monica Sonde kommer att prata om skolhuvudman/skolchefens roll och ansvar för att barn och elever ska möta en förskola och skola med hög kvalite i undervisningen. Hon kommer lyfta fram vikten av all aktivitet på huvudmannanivå och att det har stor betydelse. Hur ska vi få systemet, hela styrkedjan att hänga ihop så att det kompletterar varandra och inte bidrar till bristande tillit och onödigt arbete?

 • What’s the secret behind the good school results in some countries?

  Kvalitet

  13:45 - 14:30

  Lucy has been fortunate enough to spend some time in schools in Sweden, as well as some of the world's highest performing education systems. Here she will share what Sweden can learn from these other countries, focusing on the crucial areas of teacher collaboration and curriculum.

 • PANELDEBATT Vad betyder kvalitet för hållbara skolor?

  Kvalitet

  14:30 - 15:00

  Deltagare: Maja Sjögren, Elevernas Riksförbund; Göran Isberg, Förvaltningschef Jönköping; Charlotte Olsson, Skolchef Jönköping; Lucy Crehan, International Education Consultant

 • Lärglädje, stöd, stimulans och lust att lära för alla lärare och elever

  Lärglädje

  15:30 - 16:30

  Helena kommer att prata om återkoppling - vid rätt användning är återkoppling ett effektivt verktyg för att skapa motivation, inkludering och lärglädje. Du får ta del av konkreta exempel på lektionsdesign, aktiviteter, metoder och kommunikation som ger en skjuts åt lärglädjen för både elever och lärare.

 • Att sträva efter lärglädje hela vägen

  Lärglädje

  16:15 - 17:00

  Åsa kommer att dela med sig av hur hon tillsammans med elever och medarbetare strävar efter lärglädje hela vägen; genom gemenskap, kreativitet och nytänkande. Genom medledarskap och motivation vill hon tillsammans med sina medarbetare få eleverna att tro på sig själva och nå så långt som möjligt.

Rydbergsalen

 • Mer tillgänglighet – mer lärglädje!

  Lärglädje

  15:30 - 16:15

  SPSM:s Stödmaterial för tillgänglig utbildning ger lärare, rektorer och skolhuvudmän möjlighet att på ett systematiskt sätt arbeta med att tillgängliggöra lärmiljöerna så att alla barn och elever kan nå så långt som möjligt i sitt lärande. Att känna sig delaktig och inkluderad med möjlighet att påverka är faktorer som ger lärglädje!

 • Förmedla lärglädje till elever

  Lärglädje

  16:15 - 17:00

  Information kommer snart!


25/1 – Torsdag

Hammarskjöldsalen

 • AI inom utbildning och nuläget med chattbottar

  Digitalisering

  08:00 - 09:00

  Johan kommer att prata om nuläget vad gäller chattbottar, vad nuvarande teknik betyder för skolan, och även blicka framåt mot hur kommande teknik kan se ut och vad den kan betyda för skola och samhälle.

 • Elevers adekvata digitala kompetens och lärande

  Digitalisering

  09:00 - 10:00

  Föreläsningen diskuterar elevers adekvata digitala kompetens och lärande. Den presenterar didaktiska verktyg och modeller och vilken beställarkompetens som krävs idag i en globaliserad värld där digitalisering och AI får mer och mer betydelse. Digitaliseringsförändringsledarskap för pedagoger och skolledare presenteras också. Kjällander delar, med många illustrativa empiriska exempel, med sig av sin praktiknära forskning som handlar om allt från demokrati, inkludering, språk och matematik till programmering.

 • Att främja kunskapsutveckling i en föränderlig värld

  Digitalisering

  10:30 - 11:30

  Vi befinner oss i en snabbt föränderlig värld där skolan kan skapa förutsättningar för lärande och bildning genom en undervisning där såväl analoga som digitala verktyg ses som naturliga delar. Men hur gör man? Vad innebär digital kompetens för lärare och elever och hur kan den ta sig uttryck i praktiken? Camillas och Patricias fokus i den här föreläsningen handlar om att nyttja digitaliseringens möjligheter och samtidigt vara medveten om dess begränsningar i en lärandekontext. De visar olika konkreta sätt att använda digitala verktyg för en motiverande undervisning som främjas av hög elevaktivitet, samarbete och studieteknik. De tar utgångspunkt i skolans styrdokument, skolforskning, sina böcker och mångårig gemensam erfarenhet från klassrummet.

 • Hur anpassar skolan kommande generationer till digitala teknologier?

  Digitalisering

  12:30 - 13:30

  Föreläsningen kommer att, genom en kritisk tillbakablick på skolans digitalisering vända blicken mot framtiden och adressera ett antal viktiga frågor som kommande generationers digitala teknologier behöver anpassas till.

 • Framgångsfaktorer för lärande och litteracitetsutveckling

  Språkutveckling

  13:30 - 14:15

  Framgångsfaktorer för lärande och litteracitetsutveckling med fokus på språk- och kunskapsutveckling. I det ingår pedagogiska modeller och metoder kring sådant som hur planera lektioner, formulera frågor och kooperativa arbetssätt för att få delaktiga elever med lärglädje.

 • Skolinspektionens granskande arbete

  Språkutveckling

  14:45 - 15:30

  Helén Ängmo kommer bl.a. att prata om balansen mellan ett kontrollerande perspektiv och ett utvecklande perspektiv i inspektionen. Inspektionen ska markera när det finns brister i skolan men det gäller också att sprida kunskap och lärande. Helén kommer även att berätta om aktuella frågor som rör inspektionen och hur elevers rätt till en bra skola alltid är i fokus.

 • Samverkan av styrning och språkutveckling

  Språkutveckling

  15:30 - 16:00

  Hur kan styrning och språkutveckling samverka för att fler elever ska nå målen med sin utbildning? Camilla Holmberg berättar om två av Skolverkets satsningar för introduktionsprogram som strävar mot att upptäcka hinder och planera för en utbildning och undervisning som utgår från målen med utbildningen och utvecklar elevens språk och studiemedvetenhet.

Rydbergsalen

25/1 – Torsdag

Parallellt spår: Särskild begåvning

 • Välkommen till parallellspåret Särskild begåvning

  Särskild begåvning

  08:00 - 09:00

  Introduktion till temat Särskild begåvning, modererat av minnesmästaren Freddy Grip

 • Hur kan det kännas att vara särskilt begåvad i en klass?

  Särskild begåvning

  09:00 - 09:45

  Hur kan det kännas att vara särskilt begåvad i en klass?

 • Särskild begåvning ur ett internationellt perspektiv

  Särskild begåvning

  10:15 - 11:00

  "Day a Week School" är ett utbildningsprogram för begåvade högstadieelever i Nederländerna.

 • Fördjupade kunskaper och ett normkritiskt perspektiv

  Särskild begåvning

  11:00 - 11:45

  För att upptäcka särskilt begåvade barn behövs fördjupade kunskaper och ett normkritiskt perspektiv.

 • Erfarenheter från en mentor – särskild begåvning i matematik

  Särskild begåvning

  13:00 - 14:00

  Björn Runow delar med sig av erfarenheter från att arbeta som mentor åt barn med särskild begåvning i matematik, dels för organisationen Intize, dels för en elev som fått möjlighet att accelerera.

 • Särbegåvad - inkludering, stöttning, och differentiering

  Särskild begåvning

  15:00 - 16:00

  Fredrik är särbegåvad och kommer prata om utmaningar han mött i sin skolgång.