Två dagars konferensprogram
19-20 januari 2022

Välkommen till en konferens för alla som arbetar med kvalitetsfrågor i skolvärlden.
Temat för årets konferens är ”Kvalitet för en hållbar skola”.

DIGITALT FRÅN SANDVIKEN

Utifrån rådande pandemisituation och rekommendationer genomförs konferensen digitalt. 

Onsdag 19 januari 2022

Kl.10.00

Inledning

För 21:e året i rad arrangerar vi Rikskonferensen Bättre Skola! Nu ser vi fram emot inspirerande och lärorika dagar med det viktiga kvalitetsarbetet i fokus. Väl mött!

Göran Lundwall, VD, SIQ

Inger Norman

Inger Norman, projektledare, Sandvikens kommun

Annette Björnson

Annette Björnson, projektledare SIQ

Vår moderator Fredrik ”Feke” Norman arbetar som förstelärare i engelska och religion samt är kvalitetssamordnare vid gymnasieskolan Bessemerskolan i Sandviken.

Med humor, klokskap och stort engagemang kommer Fredrik att vägleda oss genom Rikskonferensen Bättre Skola.

Fredrik Norman

Sandvikens kvalitetsresa

Pär Jerfström

Pär Jerfström, kommundirektör, Sandvikens kommun

Peter Kärnström, kommunalråd, Sandvikens kommun

Kvalitetsutveckling mot hållbar utveckling

Vi står inför nya behov av snabbrörliga organisationer där medarbetares kompetens och engagemang utvecklas, digitala lösningar skapar nytta och ledningskompassen är inriktad på hållbar utveckling. Kort introduktion om kvalitetsutveckling från dåtid till framtida utmaningar och lösningen på dem.

Anne-Charlotte Holmgren

Anne-Charlotte Holmgren, ansvarig SIQ Akademi

Hemligheten bakom Sveriges bästa verksamheter

Vad påverkar egentligen resultatet för verksamheter? Vi behöver bli mindre strategiska och fokusera på faktiska resultatförbättringar, menar Henrik Eriksson, med forskningsresultat som stödjer den tesen. Ta den av mycket intressanta tankar om hur verksamheter faktiskt borde arbeta.

Henrik Eriksson

Henrik Eriksson, professor, Chalmers

Kl. 12.00

Lunch

Kl 13.00 Hållbar skola ur olika perspektiv

Vad betyder kvalitet för en hållbar skola ur ett elevperspektiv?

Josefine Fälth, ordförande i Sveriges Elevkårer

Josefine Fälth

Josefine Fälth

Samtal om ”Vad betyder kvalitet för en hållbar skola ut flera perspektiv?”

Ett spännande samtal om kvalitet utifrån fyra olika perspektiv, hela styrkedjan, nationellt, skolhuvudman/skolchef, rektor och lärare.

Samtalet modereras av Göran Lundwall, interims VD – SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling

Medverkar gör: 

Lärarperspektivet: Anette Almström Kovacic, lärare, Sandvikens kommun
Rektorsperspektivet: Anna Karin Anfelt, rektor, Örebro kommun
Skolhuvudmansperspektivet: Katarina Lindberg, Skolchef, Skövde kommun

Göran Lundwall, interim VD SIQ

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Många skolverksamheter har deltagit i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola i år. Skolor/förskolor som arbetar strukturerat och långsiktigt med kvalitetsarbete. Genom utvärdering av ett examinatorsteam och bedömning av domarkommittén presenteras här årets kvalitetsskolor under en inspirerande ceremoni!

Medverkar gör Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund samt ordförande i Domarkommittén och Josefine Fälth, ordförande i Sveriges Elevkårer samt Annette Björnson, SIQ

Under de parallella seminarierna delar några av verksamheterna med sig av sina kvalitetsresor.

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2021
Matz Nilsson

Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund

Josefine Fälth

Josefine Fälth, ordförande Sveriges Elevkårer

Annette Björnson

Annette Björnson, ansvarig för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Kl. 15.00

Onsdagens Parallellseminarier

Du väljer vilket seminarium du vill delta på.

Klickar på rubrikerna nedan för att läsa mer om seminarierna. 

Skolan och helheten. Kvalitetsresan ur ett förvaltningsperspektiv.
Ta del av hur  kunskapsförvaltningen i Sandvikens kommun har arbetat med sitt strategiska kvalitetsarbete över tid och vad de har gjort för att komma dit de är idag.

Föredragshållare: Minna Holmqvist, skolchef, Eva Simonsson, kvalitetschef och Inger Norman fd. skolchef berättar om utvecklingen

       

Litteraturhuset Trampolin arbetar med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer. Här sker utveckling för både barn och elever samt kompetensutveckling av personalen.

Inspireras av Trampolinen, som är Sveriges första Litteraturhus och delar av Sandvikens kommuns kulturlöfte.

Föredragshållare: Ingeborg Wasserman Westlin, Katarina Eriksson och Ulrika Goude Westly, verksamhetsutvecklare Sandvikens kommun

Personlig handledning för trygga elever
Individuella samtal som metod för att skapa trygga elever och som verktyg för att följa upp elevers kunskapsutveckling såväl som personliga och sociala utveckling.

Under seminariet får du vet mer om hur Kunskapsskolan arbetar med personliga handledningssamtal för att stärka elevernas motivation, strategianvändning och planeringsförmåga.

Föredragshållare:
Stina Myringer Karlsson, pedagogik- och utvecklingschef, Kunskapsskolan
Helena Berggren, Kunskapsskolan
Axel Asplund, Kunskapsskolan Uppsala Norra
Medverkar gör också en elev

Under denna workshop får du veta mer hur du ni kan arbete med hållbar utveckling och systematiskt kvalitetsarbete genom bland annat testa olika verktyg, både analogt och digitalt, exempelvis så framgångsinsikt, mindmaping.

Workshophållare: Anne-Charlotte Holmgren, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Anne-Charlotte Holmgren

Skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vad betyder det och vad har det med kvalitet att göra? Det ska vi prata mer om under detta seminarium tillsammans med Ifous VD Marie-Hélène Ahnborg.

Skollagens skrivning ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” (SFS, 2010:800, 1 kap 5 §) är utgångspunkt för Ifous arbete. Den verksamhet som Ifous bedriver syftar till att ge stöd till de verksamma i skolan att leva upp till detta krav. Hur kravet ska tolkas och översättas i praktiken är dock inte helt givet. I styrdokumenten och dess förarbeten finns inte några tydliga definitioner av begreppen och skolmyndigheterna gör delvis olika tolkningar.

Medverkar gör Marie-Hélène Ahnborg, som har lång erfarenhet av det svenska skolsystemet utifrån olika perspektiv – kommunalt, statligt och internationellt. Hon är lärare i botten men har också en beteendevetenskaplig utbildning. Hon har tidigare varit avdelningschef på Skolverket och ställföreträdande GD för Skolinspektionen. Innan Marie-Hélène blev VD för Ifous var hon utsänd av regeringen som utbildningsråd vid Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris.

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola.
Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola, vilket de gör genom att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet. Ifous var tidigare ett icke vinstutdelande företag men togs över 31 maj 2021 av Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund. I samband med det ombildades Ifous till en ideell förening.

Pratar du demokratiska?

Det är lätt att känna sig vilsekommen i begreppsdjungeln och många är rädda för att säga fel. Men det handlar inte om att sluta säga ”fel” utan om att börja göra rätt. På rätt sätt. Att lära sig prata demokratiska.

Barakat Ghebrehawariat är statsvetaren, journalisten och entreprenören med kommunikation som kompass och demokrati som drivkraft. Med ett fokus på inkludering, mångfald och normkritisk kommunikation kommer han avsluta dagen med kunskapen om hur man kommunicerar och talar demokratiska.

Barakat Ghebrehawariat

Kl. 17.00

Konferensdagen avslutas

Torsdag 20 januari 2022

Kl. 08.30

Torsdagens parallellseminarier, block 1

Du väljer vilket seminarium du vill delta i.

Klickar på rubrikerna nedan för att läsa mer om seminarierna. 

En förskola i tiden, handlar om hur man med hjälp av nationell forskningssatsning har hittar former för en förskola i tiden.

Föredragshållare: Annika Elm och Tobias Fredlund, forskare på högskolan Gävle
Patricia Lea Myhrberg, rektor Sandvikens kommun och Annsofie Falk, bitr. rektor Sandvikens kommun

     

Att delta i Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola innebär en unik möjlighet att gå igenom hela sin verksamhet på ett strukturerat och pedagogiskt sätt, utifrån ett helhetsperspektiv. Under resans gång identifierar man nya förbättringsområde som vässar organisationen att bli bättre genom att sätta elever, föräldrar, medarbetare och processer i fokus.

Under det här seminariet får träffa två gymnasieverksamheter Praktiska gymnasiet i Halmstad och Gymnasiesärskolan Bessemerskolan som båda deltagit i 2021 års utmärkelseprocess. Två verksamheter som under en längre tid arbetat genomgripande med sitt kvalitetsarbete. De kommer dela med sig av sina erfarenheter och framgångsfaktor

Medverkar gör Helen Skoglund, rektor, Sofia Danred specialpedagog och Boris Slijepcevic, Praktiska gymnasiet i Halmstad
Anna-Karin Broström, bitr. rektor och Fredrik Norman, kvalitetssamordnare och förstelärare, Gymnasiesärskolan Bessemerskolan.

Moderator är Annette Björnson, ansvarig för Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola, SIQ Institutet för kvalitetsutveckling

             

På detta seminarium kommer Malmö stad att dela med sig av hur det gått med utvecklingen av Malmö stads framgångsfaktorer för höjd måluppfyllelse, sedan förra året då de medverkade på konferensen. Lyssna på hur andra gör för att nå framgång.

Föredragshållare:
Caroline Ekstrand, utbildningschef, grundskoleförvaltningen, Malmö stad
Per Andersson, rektor, Kroksbäcksskolan, Malmö stad
Anna Lindahl, förstelärare, Kroksbäcksskolan
Marie Andreasson, lärare, Kroksbäcksskolan

Kroksbäcksskolan är en grundskola med F-9 ink. grundsärskola

Genom att arbete med helheten med fokus på kulturen, strukturen och systematisk kan en verksamhet utvecklas och bli ännu bättre. Under detta seminarium får du veta mer om detta och hur arbetssätt och resultat hänger ihop. Hur man kan förbättra sin verksamhet med hjälp av SIQ Managementmodell.

Föredragshållare:  Anne-Charlotte Holmgren, SIQ Institutet för kvalitetsutveckling

Anne-Charlotte Holmgren

Mer information kommer

Stort fokus är på kvalitetsarbete, hur man genom systematisk kvalitetsarbete blir bättre.

Kl. 10.00

Omvärldsspaning med internationell talare

Tävla i lärarskap?

Kan man tävla i lärarskap? Svaret är ja, i Indonessien tävlar man i lärarskap.
Indonesien med sina cirka 270 miljoner invånare har en tolvårig skolplikt från sju års ålder med både statliga, muslimska och kristna skolor.

Hesti Suarti, lärare i Indonesien, kommer att berätta om lärarens utövande, teaching pratice, och lärartävlingen, där Hesti har vunnit.

Föreläsningen sker på engelska och genom digitalt uppkoppling.

Mitt kvalitetsperspektiv: Det didaktiska laboratoriet

Fredrik Norman bloggar om sin undervisning på Didaktiska laboratoriet. Bloggen har uppmärksammats av Skolverket, Guldäpplet och Framtidsgalan.

Fredrik har varit MEXT-stipendiat och läste japanska samt utbildningsvetenskap i Tokyo. Det japanska skolsystemet är världskänt för sin systematik och kollegiala arbetssätt. Under sina studier fick Fredrik möjligheten att både undervisa vid japanska gymnasium och samarbeta med japanska lärare. Dessa erfarenheter gav Fredrik livslånga lärdomar som han implementerar i sin egen undervisning och vid Bessemerskolan i Sandviken.

Fredrik ”Feke” Norman har arbetat som lärare sedan 2011 och sedan sin första dag i läraryrket har han frågat sig själv: ”Vad ger mest värdefull och effektiv undervisning enligt mina elevers behov? Hur kan jag utvärdera och utveckla min undervisning?”

Fredrik Norman

Fredrik ”Feke” Norman under sin tid i Japan

Om att främja elevers hälsa, lärande och utveckling

En av byggstenarna för att få hållbar skola är att skapa förutsättningar för elevernas hälsa, lärande och utveckling utifrån ett ”helaskolan”-perspektiv. Petri Partanen delar med sig av sin forskning och erfarenheter på området.

Petri Partanen är psykolog och forskare inom pedagogisk psykologi och har en lång erfarenheter kring elever hälsa, lärande och utveckling.  Han är också författare till både artiklar och böcker samt en uppskattad bloggare.

Petri Partanen

Petri Partanen, verksamhetsledare och specialist i pedagogisk psykologi

Kl. 12.00

Lunch

Kl. 13.00

Torsdagens parallellseminarier, block 2

Du väljer vilket seminarium du vill delta i.

Klickar på rubrikerna nedan för att läsa mer om seminarierna. 


Niclas Rönnström är forskare vid Stockholms universitet och forskar bland annat inom kritiska utbildningsstudier och pedagogiskt och kommunikativt ledarskap. Niclas är också utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och projektledare för ett nationellt utvecklingsprojekt inom regeringssatsningen Samverkan för bästa skola.

Ta del av hur ett framgångsrikt skolbibliotek arbetar, hur de blir ett stöd till för eleverna.

Ett skolbibliotek som för fjärde året i rad blivit ”Skolbibliotek i världsklass”

Föredragshållare: Emma Lindberg och Kirsi Rutanen, bibliotekarie Sandvikens kommun

Skolans kompetensförsörjning beskrivs utifrån Skolverkets senaste prognos och SKR:s strategier som handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv. Strategierna illustreras med aktuella exempel från kommuner runt om i landet.

Föredragshållare: Bodil Båvner avdelningen för utbildning och arbetsmarknad och Somia Frej Arbetsgivarpolitiska avdelningen, SKR, Sveriges kommun och regioner berättar mer om kompetensförsörjning.

SKR

Att delta i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola innebär en unik möjlighet att gå igenom hela sin verksamhet på ett strukturerat och pedagogiskt sätt, utifrån ett helhetsperspektiv. Under resans gång identifierar man nya förbättringsområde som vässar organisationen att bli bättre genom att sätta elever, föräldrar, medarbetare och processer i fokus.

Under det här seminariet får du träffa Hedemora kommunala förskolor som deltagit i 2021 års utmärkelseprocess med hela verksamhetsområdet. De kommer att dela med sig av sina erfarenheter och framgångsfaktorer i sitt kvalitetsarbete som genomsyrar hela verksamhetsområdet.

Medverkar gör skolchef Eva Winarve och rektorerna Petra Forsberg, Therese Johansson,  Linda Hases och Camilla Norberg.

Moderator är Annette Björnson, ansvarig för Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola, SIQ Institutet för kvalitetsutveckling

Kl. 14.00

Förbättringar genom nytänkande

Ta del av några spännande innovationer inom utbildningssektorn som deltagit i Quality Innovation Award, QIA. Vi får lyssna till 2021 års vinnare Ungdomgård on line.

Jonathan Hägblom och Nina Tofftén, fritidsledare, Region Gotland kommer att berätta om sin innovation och hur arbetet har varit från gå från idé till verklighet.

Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med en utgångspunkt i ett klart identifierat kundbehov. Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad. Utmärkelsen är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstituten i flera länder. För att vinna ska innovationerna bidra till att sprida kunskap, vara goda föredömen och inspirera andra innovatörer.

Quality Innovation Award

Hur hållbart är kvalitet i skolan ?

Kristen Snyder är årets avslutningstalare som kommer på ett inspirerande sätt knyta ihop konferensen med kvalitet i fokus.

Kristen kommer att föra oss med i ett reflekterande samtal utifrån konferensen innehåll med frågor runt systemtänkande,  om utbildningssystemets hållbarhet och frågan hur hållbart är kvalitet i skolan. Kristen kommer även om berätta om ett samarbete mellan forskare, en skola i Florida och Mittuniversitetet. Ett projektet som ska resultera i konkreta metoder och verktyg som ska hjälpa skolledare att bättre kunna hantera den komplexa verklighet som skolverksamheten faktiskt utgör att leda framtidens skolor

Kristen Snyder, professor i pedagogik och kvalitetsteknik på Mittuniversitetet kommer från USA och har stor erfarenhet av kompetensutveckling och ledarskapsutveckling, både internationellt och nationellt. Hon är bland annat medförfattare till boken ”Living on the edge of chaos: leading schools into the global age” och expert på storytelling.  

Foto Kristen Snyder

Kristen Snyder, professor i pedagogik och kvalitetsteknik, Mittuniversitetet

Kl. 15.30

Konferensen avslutas

Vi förbehåller oss rätten att göra eventuella mindre justeringar i programmet och eventuella anpassningar utifrån Covid-19.